Discover Oita's Amazing Hot Springs.
Swimming in syne Japanese hot springs
Oita Prefecture's Official Sightseeing Information Site “Tourism Oita”
How to enjoy Japanese hot springs
CAUTION

“ออนเซ็นใหม” นั้นถ่ายทำโดยได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ในความเป็นจริงแล้วจะไม่สามารถใส่ชุดว่ายน้ำรวมถึงทำการว่ายน้ำภายในบ่อน้ำพุร้อนได้
อีกทั้งที่บ่อน้ำพุร้อนก็ไม่สามารถที่จะทดลองเล่นฟลายบอร์ดได้

go to page top